הודעה זו מתייחסת לכלי רכב מתוצרת Nissan שבהם הותקנה כרית אוויר קדמית למושב הנהג או הנוסע לצדו המצוידת במנפח PSAN ללא סופח לחות מתוצרת Takata Corporation שבוצע בעניינה הליך קריאה חוזרת ("ריקול") (להלן, בהתאמה: "רכבי ההסדר" ו-"הריקול").

בהתאם להסדר פשרה שאושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז (לוד) בפסק דין מיום 1.11.2023 בת"צ 3857-07-17 חביב-פנחסוב ואח' נ' Takata Corporation ואח' (להלן: "פסק הדין"), Nissan מודיעה כי בכפוף להפיכת פסק הדין לסופי וחלוט, תינתן הארכת אחריות עבור כריות האוויר שהותקנו ברכבי ההסדר במסגרת ביצוע ה"ריקול", בנוסף לתקופת אחריות היצרן המקורית, כך שזו תחול עד למאוחר מבין: שלוש (3) שנים ממועד ביצוע ה"ריקול" ברכב ההסדר או עד ליום 30.1.2026 (להלן: "האחריות המוארכת"). האחריות המוארכת תיכנס לתוקף ביום 30.1.2024.

האחריות המוארכת ניתנת בהתאם לתנאים הקבועים בתעודת האחריות המקורית והינה אך ורק עבור כריות האוויר המותקנות ברכבי ההסדר לאחר ביצוע ה"ריקול". האחריות המוארכת אינה חלה על כל חלק אחר ברכב או על כרית אוויר אחרת שהותקנה ברכבי ההסדר, שלא הוחלפה או תוחלף במסגרת ה"ריקול".

את האחריות המוארכת ניתן לממש בכל אחד ממרכזי השירות המורשים של Nissan.