מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 19.12.2023 הוגשה בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן: "הסדר הפשרה") לבית המשפט השלום תל-אביב, לפני כב' השופט ליאור גלברד, בהליך הידוע כת.צ. 53231-05-23 יצחק צדוק נ' קרסו מוטורס בע"מ (להלן: "בקשת האישור").

כללי

  1. בקשת האישור הוגשה נגד קרסו מוטורס בע"מ ("המשיבה"), בטענה כי שיווקה רכבים מתוצרת Nissan, מהדגמים Qashqai ו-X-Trail מרמות הגימור Tekna ו-Tekna TT, אשר בניגוד למפורסם ולמתחייב, סופקו כשאינם כוללים תאורה עוקבת פנייה.
  2. חרף העובדה שקרסו כפרה בטענות, כמתואר בבקשה לאישור הסדר הפשרה, הצדדים הגיעו להסכמות המאפשרות להביא את ההליך לסיומו בדרך של הסדר פשרה, שעיקריו מפורטים להלן.

עיקרי הסדר הפשרה

  1. הסדר הפשרה יחול על כלי רכב מתוצרת Nissan, מדגם Qashqai מרמות הגימור Tekna ו-Tekna TT, ששווקו על-ידי קרסו בין חודש יוני 2021 ליום 15.3.2023; ורכבים מדגם X-Trail מרמת הגימור Tekna; שנמכרו על-ידי קרסו בין חודש יוני 2021 ליום 4.6.2023 ללקוחות פרטיים. ל"חבר קבוצה" ייחשב אדם או תאגיד הרשום (או שהיה רשום) במשרד הרישוי כבעלים של רכב הסדר.
  2. ההטבה שתוענק במסגרת הסדר הפשרה היא טיפול לרכב ההסדר, שכולל החלפת שמן מנוע ומסנן שמן מקורי, לרבות עבודה וחלקים. המשיבה תיידע את בעלי הרכבים על זכאותם להטבה באופנים המפורטים בהסדר הפשרה.

הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה

  1. כל אדם הנמנה עם הקבוצה ו/או גורם כהגדרתו בסעיף 18(ד) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 רשאי להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה. חבר קבוצה שלא מעוניין כי הסדר הפשרה יחול עליו רשאי לבקש מבית המשפט להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר. את ההתנגדויות להסדר הפשרה והבקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש לבית המשפט בכתב, בתוך 45 ימים מיום פרסום הודעה זו. כפוף לאישורו של בית המשפט, יחייב הסדר הפשרה את כל חברי הקבוצה שלא מסרו הודעה על פרישתם או התנגדותם כאמור.

שונות

  1. הנוסח המלא של הסדר הפשרה פתוח לעיונו של כל אדם הנמנה על הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות ובמזכירות בית משפט השלום תל-אביב, ובאתרה של המשיבה בכתובת: https://www.nissan.co.il/content/dam/Nissan/israel/legal/settlement-request-dec-2023.pdf.
    כמו כן ניתן לפנות לב"כ המבקש בכתובת amirisraeli@walla.com
  2. האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה, הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב.
  3. נוסח הודעה זו מתפרסם באישורו של בית המשפט ובהתאם להנחיותיו.

אמיר ישראלי, עו"ד
ב"כ המבקש בבקשת האישור
ליאת בלומברגר לוי, עו"ד
ב"כ המשיבה לבקשת האישור